Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
SERWISU INTERNETOWEGO BIOPORTAL.PL
 
§ 1
1. Serwis internetowy BIOPORTAL.PL dostępny na stronie www.bioportal.pl jest prowadzony przez Magdalenę Siemaszko prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą BONNTE Magdalena Siemaszko, NIP: 8522143843, REGON: 321194122.

2. Dane kontaktowe: 
a)    Adres pocztowy: Al. Papieża Jana Pawła II 28/7, 70-454 Szczecin
b)    Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
c)    Nr telefonu: +48500554464
 
3. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Usług świadczonych przez Serwis internetowy na rzecz Użytkowników. Usługi polegają w szczególności na komponowaniu indywidualnych planów dietetycznych na podstawie wskazanych przez Użytkowników informacji. Szczegółowy opis usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu internetowego znajduje się w § 5 Regulaminu. 
 
4. Regulamin stanowi integralną część umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez akceptację Regulaminu przez Użytkownika i potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. 
 
5.    Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy, należy przez nie rozumieć:
a) Regulamin – Regulamin świadczenia usług Serwisu internetowego BIOPORTAL.PL na stronie www.bioportal.pl
b) Usługodawca - Magdalena Siemaszko prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą BONNTE Magdalena Siemaszko, NIP: 8522143843, REGON: 321194122;
c) Serwis internetowy – Serwis internetowy BIOPORTAL.PL prowadzony przez Usługodawcę, w ramach którego Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkowników; 
d) Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, w tym również Konsument, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu internetowego;
e) Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Usługodawcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 
f) Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla założenia Konta Użytkownika i korzystania przez Użytkownika ze wszystkich części odpłatnych oraz części nieodpłatnych funkcjonalności Serwisu internetowego;
g) Konto Użytkownika - zbiór danych Użytkownika w Serwisie internetowym, identyfikujący Użytkownika, niezbędny do korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę, w części obejmującej wszystkie Usługi odpłatne oraz część Usług nieodpłatnych; Konto w serwisie może posiadać Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny, zdefiniował niepowtarzalny LOGIN oraz Hasło dostępu, a także adres aktywnego konta poczty elektronicznej; aktywacja Konta wymaga potwierdzenia zapoznania się z niniejszym Regulaminem; 
h) Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie internetowym;
i) Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się na Konto Użytkownika w Serwisie Internetowym;
j) Umowa - umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług przez Serwis internetowy BIOPORTAL.PL, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Usługodawcą, a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem;
k) Usługi – oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
l) Usługi świadczone nieodpłatnie – usługi, które nie stanowią usług świadczonych odpłatnie, przy czym zastrzega się, że korzystanie z części usług świadczonych nieodpłatnie może wymagać posiadania aktywnego Konta użytkownika w Serwisie internetowym BIOPORTAL.PL; zastrzega się możliwość czasowej lub trwałej zmiany zakresu Usług świadczonych nieodpłatnie;
m) Usługi świadczone odpłatnie – usługi wymagające ważnego Abonamentu, w szczególności usługi takie jak: planowanie diety, motywowanie, korzystanie z aplikacji mobilnej; Użytkownik korzystający z Usług świadczonych odpłatnie ma również dostęp do Usług świadczonych nieodpłatnie;
n) Abonament – opłata uiszczana okresowo za korzystanie z Usług świadczonych odpłatnie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, w szczególności za układanie diet w okresie wskazanym i opłaconym przez Użytkownika.  

6. Regulamin skierowany jest do wszystkich Użytkowników Serwisu internetowego. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu. Świadczenie usług odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie świadczenia Usług.
 
7.Usługodawca zastrzega, że przed przystąpieniem do korzystania z Usług świadczonych przez usługodawcę w ramach Serwisu internetowego, w szczególności stosowania się do diety sporządzonej na podstawie informacji Użytkownika, Użytkownik powinien ustalić z właściwym lekarzem medycyny, czy nie zachodzą przeciwwskazania do korzystania z Usług świadczonych przez Serwis internetowy BIOPORTAL.PL, w szczególności do korzystania z zaplanowanej dla Użytkownika diety.

8. Usługodawca zastrzega, że Użytkownik powinien konsultować się z właściwym lekarzem medycyny w okresie korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę.

9. Usługodawca zastrzega, a Użytkownik zobowiązuje się do dostarczenia na adres Usługodawcy pisemnej zgody na przetwarzanie danych dotyczących stanu zdrowia, bezzwłocznie tj. w dacie Rejestracji.

10.Usługodawca zastrzega, że Usługi świadczone przez Usługodawcę oparte są o stan aktualnej wiedzy, przy dołożeniu staranności, jednakże z uwagi na złożoność ludzkiego organizmu, nie gwarantują osiągnięcia rezultatu zakładanego przez Użytkownika, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. 
§ 2
1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy – chyba, że Usługodawca zastrzeże, że jest inaczej - a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników przeznaczone są wyłącznie na ich użytek własny.

2. Usługodawca nie posiada majątkowych praw autorskich do materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników w ramach Serwisu internetowego, chyba, że Użytkownicy publikują materiały lub treści objęte majątkowymi prawami autorskimi Usługodawcy. Niedozwolone jest publikowanie przez Użytkowników materiałów lub treści, do których autorskie prawa majątkowe przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim, z tym zastrzeżeniem, że usługodawca udziela Użytkownikom, którzy korzystają z odpłatnych Usług, licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach Usług, wyłącznie na użytek własny. 
3. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Serwisu.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu internetowego, strony Serwisu internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, jak również jego dobra osobiste. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie internetowym komentarze, recenzje, informacje oraz opinie są wyłącznie wyrazem ich prywatnych przeświadczeń i nie mogą naruszać postanowień Regulaminu.

5. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. 

6. Usługodawca zastrzega, że w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu internetowego może być utrudniony lub niemożliwy. Usługodawca dołoży staranności, aby utrudnienia występowały możliwie najrzadziej i najkrócej. 
§ 3
1. Do korzystania z Serwisu internetowego, niezbędne jest by Użytkownik korzystał z urządzeń spełniających następujące minimalne wymagania techniczne:
a) posiadanie sprawnego urządzenia z dostępem do sieci Internet;
b) posiadanie sprawnej przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub Mozilla Firefox w wersji 30.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java, JavaScript i cookies lub Google Chrome w wersji 30.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java, JavaScript i cookies; 
c) posiadanie sprawnego oprogramowania obsługującego pliki w formacie PDF;
d) obsługującego minimalną rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli;
e) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
f) posiadanie sprawnego telefonu lub tabletu z systemami IOS lub Android 2.3 lub nowszej z dostępem do sieci Internet.
 
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych przekazywanych pomiędzy Serwisem internetowym a Klientem, zastosowano środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia.

3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu internetowego za pośrednictwem urządzeń niespełniających z ww. minimalnych wymagań technicznych może być niemożliwe, względnie utrudnione.  
§ 4
1. W celu utworzenia Konta Użytkownika i korzystania z Usług, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji. W celu korzystania z usługi Planowanie diety, Użytkownik dostarczy Usługodawcy pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, obejmujące dane o stanie zdrowia Użytkownika wyszczególnione w ramach formularza rejestracyjnego. 

2. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.

3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem. Użytkownik akceptuje treść Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym. W razie zaznaczenia pozycji dotyczących stanu zdrowia Użytkownika powinien on bezzwłocznie, przed dokończeniem Rejestracji dostarczyć Usługodawcy pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ww. zakresie. 

4. Rejestracja jest konieczna do korzystania z Usług odpłatnych oraz z części usług nieodpłatnych tj. w szczególności z części bazy produktów zdrowej żywności oraz z części przepisów kulinarnych.  
5. W toku Rejestracji Użytkownik powinien wskazać wymienione na stronie internetowej Serwisu dane osobowe. Użytkownik może podać także dane personalizujące, które pozwalają na dopasowanie do Użytkownika sposobu świadczenia na jego rzecz usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich wskazanie jest niezbędne do przeprowadzenia Rejestracji i korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę. Podanie danych personalizujących jest niezbędne dla właściwego planowania diety.

6. W trakcie Rejestracji Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. 

7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i Usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę.

8. Do korzystania z Usług odpłatnych, w szczególności do usługi planowania diety, konieczne jest opłacenie Abonamentu przez Użytkownika. 
§ 5
1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi. Usługi są świadczone w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników posiadających Konto Użytkownika, drogą elektroniczną następujące usługi:
a)    Prowadzenie Konta Użytkownika (Profil Użytkownika);
b)    Udostępnienie bazy i porównywarki zdrowej żywności;
c)    Planowanie diety;
d)    Udostępnianie przepisów kulinarnych;
e)    Korzystanie z aplikacji mobilnej zsynchronizowanej z Kontem Użytkownika;
f)    Motywowanie Użytkownika.
 
3.Użytkownik może korzystać z Usług świadczonych odpłatnie dopiero po uiszczeniu opłaty za Abonament oraz wpływu środków pieniężnych z powyższego tytułu na rachunek bankowy Usługodawcy.

4. Korzystanie z Usług świadczonych odpłatnie może zostać rozpoczęte nie wcześniej niż po upływie 14 dniowego okresu do odstąpienia od Umowy, chyba, że Użytkownik w sposób wyraźny wyrazi zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem ww. terminu i zostanie poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od Umowy.  

5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu. Usługi odpłatne są świadczone pod warunkiem uiszczenia opłaty za Abonament. Usługi odpłatne są świadczone w okresie ważności Abonamentu. 
6. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika (Profil Użytkownika), dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. W ramach usługi użytkownik wprowadza wymagane przez Usługodawcę z perspektywy żywieniowej informacje tj. w szczególności płeć, wiek, wzrost, waga, choroby przewlekłe (jeśli dotyczy), częstotliwość uprawiania sportu, jak również informacje dotyczące żywienia (nawyki żywieniowe, stosowana dieta), a Usługodawca prowadzi Konto, umożliwiające korzystanie z Użytkownika z Usług, przy czym zastrzega się, że korzystanie z Usług świadczonych odpłatnie wymaga opłacenia Abonamentu. 

Usługa świadczona jest nieodpłatnie. 

7. Usługa Udostępnienie bazy i porównywarki zdrowej żywności polega na udostępnieniu Użytkownikowi informacji na temat składu, kaloryczności, wartości odżywczych, substancji chemicznych itd. produktów żywnościowych. 

Dostęp do pełnej bazy i porównywarki zdrowej żywności może wymagać posiadania ważnego tj. opłaconego i aktualnego Abonamentu.  
8. Usługa Planowanie diety polega na wskazywaniu, na podstawie informacji zawartych w profilu użytkownika oraz informacji pozyskiwanych w trakcie używania aplikacji mobilnej, produktów i ich połączeń najbardziej korzystnych dla organizmu użytkownika i porządkowanie ich na każdy dzień tygodnia i porę dnia. W ramach usługi dokonywana jest analiza aktualnej diety Użytkownika i udzielenie podpowiedzi zawierających ocenę wpływu danej diety na organizm, sugestie zamienników dla produktów mu niesprzyjających, eliminacje niewłaściwych elementów diety, a także dobranie indywidualnej diety dla użytkownika przy wykorzystaniu mechanizmów sztucznej inteligencji - uczenia się oraz analizy zdobytych informacji. Okres świadczenia Usługi uzależniony jest od wysokości kwoty zapłaconej przez Użytkownika tytułem zryczałtowanej ceny Abonamentu.

Korzystanie z usługi wymaga posiadania ważnego tj. opłaconego i aktualnego Abonamentu.  

9. Usługa Udostępnianie przepisów kulinarnych polega na udostępnianiu przepisów przygotowanych przez Usługodawcę oraz innych użytkowników na podstawie bazy produktów. W ramach usługi następuje automatycznie sugerowanie Użytkownikowi właściwej dla niego diety a co za tym idzie ilości potrzebnych mu kalorii, cukrów, białka i innych składników odżywczych. Usługa umożliwia tworzenie swojej własnej bazy aktualnie posiadanych produktów. 
Dostęp do pełnej bazy przepisów kulinarnych może wymagać posiadania ważnego tj. opłaconego i aktualnego Abonamentu.  

10. Usługa Korzystania z aplikacji mobilnej polega na korzystaniu z zsynchronizowanej z modułem e-diety aplikacji mobilnej, która podaje listę zakupową produktów żywnościowych na każdy dzień tygodnia. Dodatkowo za pośrednictwem tego modułu użytkownicy mogą skanować kody kreskowe umieszczane na opakowaniach produktów i dowiadywać się wszystkiego o ich składzie, wartościach odżywczych, ilości kalorii itp. Aplikacja informuje Użytkownika o niekorzystnych dla organizmu substancjach produktu, jak również o substancjach, których dana osoba nie akceptuje. Aplikacja umożliwia rejestrację kupowanych produktów. 

Aplikacja jest dostępna za pośrednictwem Strony internetowej. 
Dostęp do pełnej funkcjonalności aplikacji mobilnej może wymagać posiadania ważnego tj. opłaconego i aktualnego Abonamentu.  

11. Usługa Motywowanie polega na tym, że Użytkownik korzystający z ww. usługi na swoim Koncie Użytkownika posiada graficzną postać odzwierciedlającą jego samego (na podstawie informacji z profilu użytkownika). Odwzorowana w ramach usługi postać odwzorowuje zachowania żywieniowe Użytkownika. 

Dostęp do pełnej funkcjonalności ww. usługi może wymagać posiadania ważnego tj. opłaconego i aktualnego Abonamentu.  
§ 6
1. Zryczałtowana cena Abonamentu za Usługi świadczone odpłatnie uzależniona jest od okresu, na który układana jest dieta i wynosi odpowiednio:
a)    Dla diety układanej na 1 tydzień: 4,90 zł,
b)    Dla diety układanej na 3 tygodnie: 9,90 zł,
c)    Dla diety układanej na 4 tygodnie: 13 zł,
d)    Dla diety układanej na 12 tygodni: 37 zł,
e)    Dla diety układanej na 24 tygodnie: 69 zł. 
2. Okres ważności Abonamentu jest niepodzielny i nieprzerwany. Rezygnacja z opłaconej Usługi świadczonej odpłatnie w trakcie trwania okresu ważności Abonamentu nie skutkuje obowiązkiem zwrotu przez Usługodawcę, choćby części zapłaconej ceny Abonamentu.

3. Cena abonamentu wyrażona jest w złotych polskich i jest ceną brutto.

4. Abonament można wykupić wyłącznie na zasadach wskazanych w Serwisie internetowym.
 
5. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany ceny Abonamentu w każdym czasie, w tym do stosowania promocyjnych cen Abonamentu w każdym czasie. Zmiany są skuteczne wobec Użytkowników, którzy zapłacili za Abonament przed zmianą ceny, dopiero po upływie okresu, na który został zakupiony Abonament. 
§ 7
1. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i Usług w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub osób trzecich, w tym innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa, postanowień Regulaminu lub dobrych obyczajów, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i Usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Urządzenia, Strony Internetowej Serwisu lub innych.

2. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i Usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i Usług. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu oraz powodach zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i Usług. Informacja jest przekazywana drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

3. Usługodawca oświadcza, że zablokowanie Konta Użytkownika nie powoduje przerwania biegu ważności Abonamentu, zarazem powoduje czasową utratę możliwości korzystania z Usług. 
4. Użytkownik akceptuje usunięcie przez Usługodawcę Konta Użytkownika, w przypadku, gdy Użytkownik rażąco narusza Regulamin lub narusza Regulamin mimo upomnienia przez Usługodawcę. 

5. Rezygnacja z usług świadczonych przez Usługodawcę możliwa jest w każdym czasie.

6. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Usługodawca rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi w terminie 14 dni na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacji. 
§ 8
1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

3. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, jest ona uważana za niezawartą.

5. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w zakresie Usług świadczonych odpłatnie, z uwagi na charakter usług, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w przypadku gdy spełnienie świadczenia rozpoczęto za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem okres 14 dni do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Usługodawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy. 
§ 9
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji jest Usługodawca. Usługodawca oświadcza, że przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony prywatności Użytkowników stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody Użytkownika oraz w części na podstawie upoważnienia ustawowego.

2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika. Usługodawca zastrzega prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do anonimowego publikowania według własnego wyboru i uznania treści pytań kierowanych przez Użytkownika oraz udzielonych na nie przez Usługodawcę odpowiedzi, jeżeli będą one związane ze świadczonymi Usługami.

3. Usługodawca zastrzega prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu internetowego do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Usługodawcę jak i podmioty trzecie.
 
4. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na: - przekazywanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika osobom trzecim jednakże wyłącznie przy zachowaniu ich tożsamości oraz w celu przetwarzania, - otrzymywanie od Usługodawcy, współpracowników lub kontrahentów, informacji handlowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz do otrzymywania na adres wskazanego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z Usługami dowolnych ankiet, z tym jednak zastrzeżeniem, iż udzielanie na nie odpowiedzi pozostawione jest do wyłącznej woli Użytkownika, a także informacji związanych z konkursami organizowanymi przez Usługodawcę lub na zlecenie Usługodawcy lub przy udziale Usługodawcy.

5. Użytkownik oświadcza, iż przez przystąpienie do korzystania z Usług, a w szczególności poprzez podanie danych niezbędnych do założenia konta Użytkownika w Serwisie internetowym, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zarówno w danym momencie jak i w przyszłości jego danych osobowych przez Usługodawcę w celach marketingowych (w tym na otrzymywanie informacji handlowej) i świadczenia Usług oraz na przekazywanie danych osobowych innym podmiotom.

6. Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich edytowania.

7. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

.
§ 10
1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

3. Każdy Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Użytkownika z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejście w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami. 

5.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.03.2015 r.